Twój koszyk jest pusty

Warunki świadczenia usług Tristar Cosmetics

REGULAMIN SPRZEDAŻY TRISTAR COSMETICS

 

I INFORMACJE OGÓLNE

1.      Sprzedaż produktów jest prowadzona przez Firmę Tristar Cosmetics z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marusarzówny 2.

2.      Warunkiem dokonania zakupów w firmie Tristar Cosmetics jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu. Regulamin ten może ulec zmianie.

3.  Wszystkie produkty dostępne w sprzedaży wysyłkowej są nowe, oryginalnie zapakowane, zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, posiadająoznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.      Prezentowane na stronie internetowej opakowania i informacje mają charakter wyłącznie informacyjno-pokazowy. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej www.tristarcos.pl. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów.

 

II ZAMÓWIENIA

1.      Zamówienie można składać pocztą elektroniczną, poprzez stronę internetową www.tristarcos.pl, faxem lub telefonicznie. Powinno ono zawierać:

o    precyzyjne określenie zamawianego towaru i jego ilość

o    adres dostawy

o    kontakt telefoniczny lub e-mail

o    dane do faktury VAT (w razie ich braku do dostawy dołączony będzie paragon)

2.      Realizacja zamówienia odbywa się po akceptacji przez klienta warunków dostawy, terminu i ceny sprzedaży.

3.     Sprzedawane towary objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji uzależniony jest od rodzaju produktu. Podstawą roszczeń z tytułu gwarancji jest dowód zakupu (faktura lub paragon). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych towaru w transporcie.

4.   Zwrot towaru zakupionego w systemie wysyłkowym możliwy jest w terminie 10 dni licząc od daty zakupu, o ile nie jest on uszkodzony i posiada oryginalneopakowanie. W tym celu należy zwracany towar przesłać na adres sprzedawcy wraz z kopią dowodu zakupu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient. Po odbiorze przesyłki zwrotnej nastąpi przekazanie na konto lub adres klienta należności bez potrącania opłat manipulacyjnych.

5.    Firma Tristar Cosmetics zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

6.      Firma Tristar Cosmetics zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów w przypadku otrzymania decyzji producenta o wycofaniu lub wstrzymaniu w obrocie danego produktu lub jego serii. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, firma dołoży wszelkich starań, aby poinformować składającego zamówienie o wycofaniu.

7.     Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku gdy część towarów objętych zamówieniem jest niedostepna, Firma zawiadomi Klienta telefonicznie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

8.      Firma Tristar Cosmetics uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana paczka, na etapie składania zamówienia. Firma zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w siedzibie firmy. Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

9.

Strona internetowa Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert. Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.

 

III CENY PRODUKTÓW

1.      Ceny w katalogach i cennikach Firmy Tristar Cosmetics podane są w złotych polskich (PLN) z podatkiem VAT.

2.   Jeśli z przyczyn obiektywnych (awaria, błąd systemu informatycznego) cena produktu znacząco odbiega od przeciętnej ceny rynkowej Firma Tristar Cosmetics może odstąpić od realizacji zamówienia na ten produkt.

3.      Ceny produktów mogą ulec zmianie. Firma Tristar Cosmetics zastrzega sobie prawo do do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmian cen nie dotyczy zamówień przyjetych do realizacji.

 

IV WYSYŁKA TOWARU

1.      Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. Należy także doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 2 dni roboczych na terenie Polski) bądź pocztę (do kilku dni roboczych dla wysyłki na terenie Polski).

2.      Firma Tristar Cosmetics nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską bądź pocztę.

3.      Firma Tristar Cosmetics pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta:

·       Przesyłka Pocztą Polską – 17,00 zł

4.      Wysyłka realizowana będzie na koszt zamawiającego poprzez firmę kurierską, pocztę lub transportem własnym sprzedającego.

5.      Przy odbiorze przesyłki należy bezwzględnie sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania lub towaru należy spisać w obecności kuriera protokół szkody, który będzie podstawą dalszych działań wyjaśniających.

6.   Jeżeli przesyłka nie zostanie dokładnie sprawdzona, a w poźniejszym czasie Kupujący zauważy uszkodzenie towaru, towar ten nie będzie podlegał wymianie.

7.      Płatności za zamówiony towar można dokonać:

a.       na konto sprzedającego - przedpłata

b.      kurierowi - wysyłka za pobraniem

 

V POZOSTAŁE

1.    Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności Firmy Tristar Cosmetics oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./

2.    Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Firmy za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr43, poz. 296 z późn. zm.).

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

4.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku \"O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\" /Dz. U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z poźn. zm./ Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Firmie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Firma dokona zwrotu ceny produktu, zaś koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu. Zwrotowi podlega cała przesyłka, a nie pojedyncze produkty.